Từ Tâm nhận được $44,793.00 đô, trừ $2175 tiền chi phí còn lại là $42,618 đô. Đã thực hiện các đợt cứu trợ tại miền trung từ ngày 8 tháng 11, 2017 đến đầu tháng 1, 2018. Xin ấn vào đây để đọc thêm. 

-Cứu trợ đợt 1, 09 tháng 11, 2017, tại Quảng Ngãi. Hình ảnhtường thuật

-Cứu trợ đợt 2, 19 tháng 11, 2017, tại Huế & Quảng Trị. Hình ảnhtường thuật

-Cứu trợ đợt 3, 28 tháng 11, 2017, tại Quảng Nam. Hình ảnhtường thuật

-Cứu trợ đợt 4, 06 tháng 12, 2017, tại Phú Yên & Khánh Hòa. Hình ảnh và tường thuật

-Cứu trợ đợt 5 & 6: tháng 1, 2018, tại Quảng Ngãi.

-Kết quả của buổi văn nghệ và hình ảnh "Thương Về Miền Trung", 26 tháng 11, 2017

-Danh Sách các mạnh thường quân.