QTTTT đang chuẫn bị phát thưởng 21 xe đạp Từ Tâm cho các em học sinh nghèo mà học giỏi tại 4 trường Trung Học/Tiểu Học tại những nơi hẻo lánh tại Quãng Ngãi.   Đây là lần phát thưởng thứ II.  Nếu quý vị muốn tặng xe đạp ($75 cad/us 1 chiếc. Xin lưu ý: 100% tiền quý vị dùng để mua 1 chiếc xe đạp tốt.) xin liên lạc Phi Lê 905-858-9965 hoặc email info@tutamfoundation.orgXin ấn vào hình để xem hình.