Theo kế hoạch mổ mắt của QTTTT, vào ngày 15,16 tháng 5 khám sàn lọc tại 3 địa điểm: Nghĩa an, Nghĩa Phú, Sơn Tịnh.  Tổng số ca bệnh nhân được khám các bệnh về mắt là 275 bệnh nhân, bệnh nhân được khám sàn lọc và có chỉ định được mổ thay thuỷ tinh thể nhân tạo là 48 ca (có Trung Tâm Mắt tài trợ khoảng phát sinh, còn 40 ca QTTTT tài trợ). Xin ấn vào đây để xem Chương Trình Mổ Mắt Miễn Phí cho người nghèo. Xem hình ành và video: