Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tổ chức buổi Garage Sale vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, 2013 tại 419 Greenpark Crescent, ON (Rathburn & Confederation, gần Square One) để gây quỹ giúp đở các người nghèo tại Việt Nam. Vào tháng 7, 2013, thành viên của QTTTT sẽ về Việt Nam thăm viếng.  Thời gian của buổi Garage Sale từ 8 giờ sang đến 4 giờ chiều. Mọi chi tiết và giúp đỡ, xin liên lạc Phi Lê tại 905-858-9965 hoặc email: info@tutamfoundation.org. Xin cãm ơn.  Hình ảnh Garage Sales năm 2011 và 2012