Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tổ chức buổi Garage Sale lần thứ 2 từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016 tại 54 Berry Trail, Woodbridge , Ontario , L4H 2T4 để gây quỹ giúp các gia đình nghèo tại miền Trung, Việt Nam. Xin quý vị ghé qua ủng hộ. Của ít lòng nhiều. Nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin liên lạc Jackie 905-417-0838, Phi 647-718-1497, hoặc email:info@tutamfoundation.org. Xin cãm ơn. Hình ảnh của những lần garage sale trước.