Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tổ chức buổi Garage Sale vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015 tại 54 Berry Trail, Woodbridge, Ontario, L4H 2T4 để gây quỹ giúp các gia đình nghèo tại miền Trung, Việt Nam. Xin quý vị ghé qua ủng hộ. Của ít lòng nhiều. Nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin liên lạc Jackie 905 417 0838, Phi 416 822 1929, hoặc email: info@tutamfoundation.org. Hình ảnh Garage Sales của những năm trước: