Tin Mới: Cãm ơn các nhà bảo trợ. Tất cã 39 gđ trong DS 14 được giúp. Danh Sách số 14 được bắt đầu vào tháng 9, 2018, gồm hơn 41 gia đình mới và củ cần đươc giúp đỡ thêm 1 năm từ Danh Sách số 12 mới vừa hết thời hạn. Xin ấn vào đây để xem chương trình giúp đỡ gia đình nghèo $15/tháng ($180/năm). Nếu quý vị muốn giúp nuôi 1 gia đình, xin lấy Phiếu Bảo Trợ và gởi về cho chúng tôi (địa chỉ) hoặc liên lạc Phi Lê: 647 718 1497. Ần vào đây để xem thư cảm ơn và hình ảnh tháng 7, 2019. DS14