Danh Sách số 12 đã được bắt đầu vào tháng 8, 2017, gồm có 41 gia đình mới và củ đã đươc giúp đỡ thêm 1 năm từ Danh Sách số 10 mới vừa hết thời hạn. Xin ấn vào hình dưới để xem danh sách và những tấm lòng vàng. Phiếu nhận qùa thay cho thư cãm ơn sẽ được đăng tải nay mai. (Ấn vào đây để xem hồ sơ của 11 gia đình mới.)

ds12