Vào tháng 2, 2012, bà Tám về Việt Nam để thăm viếng các trại mồi côi, viện người già, người mù, các gia đình có hoàn cảnh éo le và các gia đình trong chương trình $15/tháng được các nhà mạnh thường quân bảo trợ.  Những bài tường thuật sau đây là Chương Trình Làm Việc Trong Ba Ngày của bà Tám và các thành viên của QTTTT tại miền Trung để phát thưởng xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi và thăm viếng các nơi trên.

Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám Tại Miền Trung - Phần I  (xin ấn vào hình để xem bài viết của LKT và hình ảnh trình bày bời THT)

  (Hình bà Tám thăm viếng viện mồ côi với sự niềm nở chào đón của các em với vô cùng thương yêu.)

Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám Tại Miền Trung - Phần II  (xin ấn vào hình để xem bài viết)

 (Hình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi tại các trường trung học với nhiều vui buồn và cãm động.)

Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám Tại Miền Trung - Phần III (xin ấn vào hình để xem bài viết )

     (Hình I: viếng thăm viện mồ côi Phú Hòa do sơ Hương phụ trách. Hình II: viếng thăm bà Ru và cháu Nhi - Trong Những Hoàn Cãnh Thương Tâm IV, và được David Trần bảo trợ trong Chương Trình $15/tháng. Hiện tại, cháu Nhi đã được bình phục. Một miền vui sướng cho mọi người.)

Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám Tại Miền Trung - Phần IV  (xin ấn vào hình để xem bài viết)

 (Hình bà Tám tuyên dương các em học sinh nhà nghèo học giỏi trong chương trình phát thưởng xe đạp tiếp theo.)

Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám Tại Miền Trung - Phần V  (xin ấn vào hình để xem bài viết)

 (Hình bà Tám thăm viếng viện mồ côi.)TT1, TT2, TT3, TT4, TT5